free wordpress joomla theme templatebon de reductioncode de reductioncode reduccode promo
Slide One Slide One Slide One Slide One Slide One

ZP/I/OSP/2009                                                                                                         Jordanów, 2009-06-24                                                    

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/I/OSP/2009                                                                               

Nazwa zadania

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP W Jordanowie”

    Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie 

NIP: 735-20-59-125

Regon: 490769502

Siedziba

Mickiewicza1

34-240  Jordanów

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek   9.00 – 13.00

Strona internetowa: www.ospjordanow.pl

 tel.: 0 18 26 75 866

II. Określenie trybu zamówienia

 Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.ospjordanow.pl   

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych

1.Nazwa zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP W Jordanowie”

Kod CPV:  34 14 42 10-3 wozy strażackie

2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Jordanowie. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2.

1.Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również przeszkolenie w zakresie: obsługi pojazdu, prowadzenia pojazdu, obsługi urządzeń - dla minimum 6 przedstawicieli Zamawiającego, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.

2.Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

a)   odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

b)   być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami;

c)   posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002).

3.Miejscem dostawy jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie przy ul. Mickiewicza 1. Dostawa winna zostać zrealizowana w godz. od 1200 do 2000.W terminie określonym w umowie

4.Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

7.Informacje dodatkowe:

Wymagany okres gwarancji – co najmniej na okres 24 miesięcy liczonej od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru. Sprzęt winien być fabrycznie nowy, podwozie, zabudowa i wyposażenie - rok produkcji 2008 lub 2009.

Uwaga!

Każde wskazanie w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy łączyć z wyrazami   „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

V. Termin wykonania zamówienia:

Pożądany termin wykonania zamówienia:  do 2009-08-31

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy potwierdzili spełnienie poniższych określonych
w art.22 ust. 1 Pzp warunków:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie dotychczasowej działalności, dostawy, co najmniej 2 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości i rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia, potwierdzone, że zostały one wykonane należycie.

c)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.  Spełnianie wymaganych warunków, opisanych w ust. 1 lit. a - c, będzie dokonywane na podstawie treści wymaganych
oświadczeń lub dokumentów, wymienionych w Rozdziale 5 SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” w odniesieniu
do poszczególnych warunków.

3.W przypadku ubiegania się o w/w zamówienie wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:

-   reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo,

-   reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są
do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

VII.  Informacje na temat wadium

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium  w wysokości  15 000,00 zł (piętnaście   tysięcy złotych)

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

kryterium: cena-waga 100%

IX. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 2009-07-02 do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, 34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 1,  Biuro Zarządu  OSP

X. Miejsce i termin otwarcia ofert

 Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-07-02, o godz. 13.30 w siedzibie zamawiającego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, 34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 1,  Biuro Zarządu  OSP

XI. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający   nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy.

XVI. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

1) Zbigniew Kołat tel. kom. 664-157-386

2) Andrzej Gwiazdonik tel. kom. 698-621-446

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2009-06-24

( numer ogłoszenia 204856-2009).

        Prezes
 Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie

Zbigniew Kołat


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Załączniki:

zal nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy - OSP Jordanow.doc

zal nr 2 do SIWZ - OSP Jordanow.doc

zal nr 3 do SIWZ Oswiadczenie - OSP Jordanow.doc

zal nr 4 do SIWZ- Umowa - OSP Jordanow.doc

5- Doswiadczenie wykonawcy - OSP Jordanow.doc

SIWZ OSPJordanow.doc

Rozmieszczenie sprzetu GCBA OSP Jordanow.doc 

Jordanów dnia 26 czerwca 2009 r.

ZP/1/OSP/2009

WYKONAWCY

uczestnicy przetargu nieograniczonego

na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego

z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologiczną

dla OSP Jordanów

W odpowiedzi na skierowanie w dniu 2009-06-25 do zamawiającego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie – pytania, zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

 „Czy Zamawiający dopuści pojazd z homologacją Euro 3, fabrycznie nowy, podwozie z 2006 r., ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji pojazdu. Nadmieniamy, że pojazd w wersji Euro 3 wymaga mniej zabiegów obsługowych?”

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu o roku produkcji innym niż 2008-2009 oraz posiadaniu homologacji Euro 4.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający dopuści w miejsce alternatora 2500W, alternator wystarczający na pokrycie mocy wszystkich niezbędnych odbiorników ale o mocy 1320W?”

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu o mocy mniej niż 2500W.

Pytanie 3:

„Czy Zamawiający dopuści na każdej stronie samochodu po dwie skrytki sprzętowe zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, zamykanymi systemem sprężynowym plus trzecia skrytka zamykana klapą uchylną?”

 

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu o mniejszej liczbie skrytek niż 3 po każdej stronie pojazdu.

Pytanie 4:

„Czy zamawiający dopuści autopompę wyposażoną w elektryczny system sterowania obrotami umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy bez automatycznego układu utrzymywania stałego ciśnienia?”

 

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pojazdu bez automatycznego układu utrzymywania stałego ciśnienia.

 

Pytanie 5”

„Czy zamawiający dopuści złożenie certyfikatu CNBOP w dniu dostarczenia pojazdu? Pojazd jest aktualnie w trakcie badań certyfikacyjnych.”

Odpowiedź

Nie, Zamawiający wymaga załączenia kopii świadectwa dopuszczenia w ofercie.

W/w informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prosimy o jej uwzględnienie w przygotowywanych ofertach.


Jordanów, dnia 07 lipca 2009r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie,

34-240 Jordanów ul. Mickiewicza 1,

 tel. 018-26-75-866, 

www.ospjordanow.pl

NIP: 735-20-59-125

Regon: 490769502

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP W Jordanowie”

 Nr sprawy: ZP/1/OSP/2009

    Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie zawiadamia:

1.Za najkorzystniejszą została  uznana oferta firmy:

  • Oferta nr  1

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szcześniak Sp. z o.o.

43-382 Bielsko Biała

Ul. Wapienicka 36

Liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”: 100,00

2.Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny oferty:

 

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szcześniak Sp. zo.o.

43-382 Bielsko Biała

Ul. Wapienicka 36

Liczba punktów przyznana w kryterium „Cena”: 100,00

3.Wykonawcy , których oferty zostały odrzucone:

W toku postępowania odrzucono jedną ofertę.

4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

W toku postępowania  został wykluczony jeden wykonawca.

 

 

                                                                                                                             PREZES ZARZĄDU OSP

                                                                                                                                  W JORDANOWIE

                                                                                                                             mgr inż. Zbigniew Kołat